• ارائه انواع تجهیزات مبتنی بر سرویس VoIP
  • مشاوره و ارائه راه کارهای اقتصادی در زمینه راه اندازی VoIP
  •  مشاوره، طراحی و پیاده سازی سرویس هایVoIP شامل:
    o راه اندازی تلفن گویا جهت ارتباط خطوط شهری با داخلی های سازمان
    o راه اندازی سرویس اتاقهای کنفرانس صوتی و تصویری
    o تعریف خطوط داخلی مورد نیاز سازمان مرکزی و شهرستان ها در بستر ارتباطی
    o ارائه مستندات و آموزش های جامع، پس از اتمام هر پروژه

به طور معمـولـی بـرای ایـجاد ارتبـاطات تلفنی بین سازمـان ها گزینه های مخـتلفی مطرح می شــود. در حال حـاضر با پیــشرفت تکنولوژی مربوط به سیـستم های شـبکه، فنـاوری VoIP توانـسته است با کاهش هزینه های مربوط به مکالمات تلفنی و ارائه امکانات وسیـع در ایجاد ارتـباطات تلفنـی (اتاقهای کنفرانـس، ضبط مکالمات تلفنی، رمزگذاری مکالمات آنلاین و غیره)از اهمیت بسزایی در جهان IT برخوردار باشد. این تکنولوژی با استفاده از پروتکل IP در ساختار شبکه های سازمانی و برون سازمانی قابل پیاده سازی بوده و نیازمند سیستم های قدیمی تلفن برای انتقال صدا نمی باشد. شرکت سایا ارتباط آرن با استفاده از تجارب کارشناسان خود در ایجاد سیستم هایVoIP, Video Conference میتواند با ارائه خدمات مشاوره، نصب وتهیه تجهیزات VoIP مشتریان خود را در این زمینه یاری نماید.