رسانه های اجتماعی ، امنیت ، مهندسی اجتماعی

تفاوت و قیاس دو ابزار مهم SIEM و Log Management

مقایسه SIEM و Log Management تفاوت را احساس کنید تهـدیدات سـایبری از چند سـال گذشته رو به افزایـش است و داشتن سیستم مدیریت لاگ (Log Management)،  ایـن تهـدیـدات سایبری روبه رشد را حـل نمی کنـد.اینجاست که ابـزارهای یکپارچه مانند SIEM به تصـویر می آیند. ما در این مقاله درباره تفاوت بین SIEM و log Management بحث خواهیم […]