تیم رهبری آرن

آرن به سازمان ها کمک می کند تا از طریق توسعه زیر ساخت های ارتباطی و بهبود سرویس ها ، ارزش سازمانی را بالا ببرند ،


آرن همیشه مشتاق دیدار و پیوستن افراد کارآمد دارای روحیه تیمی میباشد

یوسف یوسفی نیا

مدیر عامل
عضو هیأت مدیره

ابوالفضل مرتضی زاده

قائم مقام مدیرعامل
رئیس هیأت مدیره

فرهاد باقری

معاونت فنی و مهندسی
عضو هیأت مدیره

تنها کافیست یکبار اعتماد و اطمینان کنید!

چارت سازمانی

مدارک تخصصی تیم ما