تیم رهبری آرن

آرن به سازمان ها کمک می کند تا از طریق توسعه زیر ساخت های ارتباطی و بهبود سرویس ها ، ارزش سازمانی را بالا ببرند ،


آرن همیشه مشتاق دیدار و پیوستن افراد کارآمد دارای روحیه تیمی میباشد

یوسف یوسفی نیا

مدیر عامل
عضو هیأت مدیره

ابوالفضل مرتضی زاده

قائم مقام مدیرعامل
رئیس هیأت مدیره

فرهاد باقری

معاونت فنی و مهندسی
عضو هیأت مدیره

تنها کافیست یکبار اعتماد و اطمینان کنید!

نظرات مشتریان ما

اعتماد و اطمینان حاصل رضایت مشتریان

Emilia Clarke
اداره کل کار ، رفاه و امور اجتماعی
استان آذربایجان شرقی
دایره آمار و انفورماتیک
بزودی متن بارگذاری خواهد شد.
Emilia Clarke
بیمه ما / نمایندگی (اصغری و رستمی)
دایره آمار و انفورماتیک
بزودی متن بارگذاری خواهد شد.

مدارک تخصصی تیم ما